• Europaplein 3 1131 ZK Volendam
  •      Vragen? Neem contact op     0633028029    
Waarmee kan ik je helpen?

Algemene voorwaarden Rose Runderkamp

Algemene voorwaarden Rose Runderkamp

Algemeen

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de diëtist en zijn/haar opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen.

Verhindering

Wanneer u een afspraak heeft gemaakt maar u bent onverhoopt verhinderd of wilt deze annuleren, dan dient u de afspraak minimaal 24 uur van te voren telefonisch via het telefoonnummer 06-33028029 of via
e-mailadres info@roserunderkamp.nl af te zeggen. Bij niet tijdig annulering ben ik helaas genoodzaakt om de geplande tijd hiervoor in rekening te brengen. Deze rekening wordt niet door uw verzekering vergoed.

Consulten

De gesprekken vinden standaard plaats in de praktijkruimte aan de Europaplein 3 in Volendam. Ook is het mogelijk een consult aan huis te plannen. Hierbij moet rekening worden gehouden met eventuele bijkomende reiskosten.

Tarieven

Alle bedragen zijn inclusief indirecte tijd voor bijvoorbeeld administratie, rapportage en het uitwerking van adviezen. Consulten bij de diëtist (dieetadvies) zijn vrijgesteld van BTW. Overige diensten zijn belast met 21% btw en gelden per 1 januari 2019. Betalen kan per pin direct na afloop van het consult. Deze ontvang je op het bij mij bekende adres. Rose Runderkamp werkt contract-vrij, dit betekent dat de factuur zelf direct voldaan wordt aan Rose Runderkamp. Daarna wordt deze zelf direct ingestuurd bij de zorgverzekeraar. Afhankelijk van verzekeringsmaatschappij en het pakket wordt een deel van het consult vergoed. Controleer je polisvoorwaarden goed en let op: bij een bezoek aan de diëtist wordt altijd eerst het ‘eigen risico’ aangesproken.

Beëindigen behandeling

De cliënt kan ten allen tijde de overeenkomst beëindigen, mits de diëtist 24 uur voor een gemaakte afspraak hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld. De diëtist kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de patiënt/cliënt tijdig op de hoogte wanneer de diëtist een dergelijke situatie voorziet.

Uitblijven van betaling

Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, is de opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten,
Incasso
De diëtist is in het hierboven onder artikel 4 en 5 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daar mee te belasten.
In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering met € 10,00.

Verschuldigdheid

Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn, ter zake de juistheid van hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.

Aansprakelijkheid

Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door de opdrachtgever van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de diëtist.

Klachten

Rose Runderkamp doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren.
Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dit te bespreken met de diëtist zelf of contact op te nemen met Rose Runderkamp.
Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici,
via de website, www.klachtenloketparamedici.nl.
Het klachtenloket is ook telefonisch bereikbaar: 030 – 310 09 29 (maandag en vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur) of per mail info@klachtenloketparamedici.nl.Bekijk hier de informatiefolder “Ontevreden? Blijf er niet mee zitten”.

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Rose Runderkamp
Orthomoleculair diëtist
Europaplein 3
1131 ZK Volendam
Tel: 06-33028029
info@roserunderkamp.nl
www.roserunderkamp.nl